نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه شهرها به دلیل نقش و کارکردها در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی و در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی بزرگترین و مهمترین زیستگاه انسان محسوب می شوند به گونه ای که کلانشهرها امروزه نقش مهم و موثری در تولیدات جهانی ایفا می کنند. از این رو شهرها به عنوان بزرگترین واحدهای مصرف کننده انرژی در سطح جهان تلقی می شوند که در صورت استفاده ناصحیح و غیر اصولی از انرژی بزرگترین چالشهای جهانی را پدید می آورند. کشورها سعی می کنند در پی مقابله با این چالشها رفتار صحیح و خردمندانه ای برگزینند. بی شک نگاه سیستمی به این مقوله نگاه صحیح و اصولی بوده و توجه به مسائل اجتماعی از زمینه های مهم و اساسی، جهت بررسی و کنکاش می باشد. پژوهش حاضر به بررسی مبانی نظری رویکردهای مواجه با بحران انرژی می پردازد و تحلیل می کند که راهکارها و تمهیدات دولت ها در سطوح مختلف از جمله ( تواقفنامه های بین المللی، استفاده از فناوری و تکنولوژی سبز، افزایش قیمت حامل های انرژی و...) به تنهایی و بدون حمایت از اندیشه سبز همگانی ( سبک زندگی پایدار) نمی تواند در جهت مواجه با این بحران به خوبی عمل کند. سبک زندگی پایدار شیوه ای از زندگی است که بر کاهش استفاده فرد و جامعه از منابع طبیعی تأکید دارد. افرادی که این روش زندگی را بر می‌گزینند تلاش می‌کنند تا با تغییر عادت‌های رفت‌وآمد، مصرف انرژی، و رژیم غذایی کربن دی اکسید کمتری تولید کنند. طرفداران این روش زندگی سعی می‌کنند زندگی خود را با پایداری محیط زیست و احترام به رابطه همزیستی با طبیعت وفق دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. آسابرگر، آرتور، 1379، روش تحلیل رسانه ها، ترجمه پرویز جلالی، تهران: مرکز مطالعات رسانه ها .
 2. ترازنامه انرژی سال 1392، معاون امور برق و انرژی
 3. رﺿﻮی زاده، نور الدین، 1383،  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎ ، ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ روﺳـﺘﺎﺋﻴﺎن در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا، ﺗﻬﺮان : دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
 4. زارع شاه آّبادی،حاجی زاده، لطفعلیانی، سلیمانی، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر الگوی مصرف انرژی در خانوارهای شهر یزد. فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی. ۱۳۹۲
 5. طاهری, جعفر، ۱۳۹۳، معماری، سبک زندگی و اندیشه سبز، نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه عمران.
 6. فنی. زهره، 1393، توسعه، پایداری و جهانی شدن، ویراست دوم، تهران: انتشارات مرکز ملی جهانی شدن. 
 7. قزلسفلی، محمد تقی، فرخی ، سمیه  1393، جهان زیست ایرانی و تأثیر آن در نهادمندی سبک زندگی، فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ص 84- 61
 8. گیدنز، آنتونی، 1381، چکیده آثار، ترجمه حسن چاوشیان، تهران ، ققنوس .
 9. ﻧﺼﺮ، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ، 1389، دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ غفوری، حکمت ، فصل 6
 10. مرکز آمار ایران، 1390، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 11.  Alan Berube, Jesus Leal Trujillo, Tao Ran, and Joseph Parilla , "Global city GDP 2014". Brookings Institution. Retrieved 8 May 2015.
 12. Barney Cohen (2015). "Urbanization, City Growth, and the New United Nations Development Agenda". 3 (2). Cornerstone, The Official Journal of the World Coal Industry. pp. 4–7.
 13. Berzano L., Genova C., Lifestyles and Subcultures. History and a New Perspective, Routledge, London, 2015 (Part I).
 14. Chaney, David, 1996. Lifestyles. London: Rutledge, p. 4
 15. DEFRA (2011). Framework for Sustainable Lifestyles. Centre of Expertise on Influencing behaviours. Available at: http://www.defra.gov.uk/environment/economy/products- consumers/influencing-behaviour/. Degrowth.org (2010).
 16. De growth Declaration Barcelona 2010. Second Conference on Economic growth for Ecological Sustainability and Social Equity, Barcelona, March 26-29.
 17. De Leeuw, B. (2002). Implementing sustainable consumption and production policies: North- South, South-South and East-West partnerships. Informal expert meeting, Paris, 6-7 May UNEP. DESIS Network (2011). Case study
 18. Doxiadis, Constantinos A., 1963. Architecture in Transition. London, Hutchinson.
 19. F. William Engdahl (Mar 18, 2012). "Behind Oil Price Rise: Peak Oil or Wall Street Speculation?. Axis of Logic. Retrieved 21 March 2012.
 20. Foxon, T.J., 2011. A co-evolutionary framework for analyzing a transition to a sustainable low carbon economy. Ecol. Econ. 70, 2258–2267.
 21. Lund, P., Byrne, J., 2014. Energy and environment is defined by its cross- disciplinary basis: an editorial essay.
 22. WIREs Energy Environ. 3, 1–2 doi: 10.1002/wene.104. Pachauri, R.K., 2012. The way forward in climate change mitigation.
 23. WIREs Energy Environ. 1, 3–8 doi: 10.1002/wene.36. Sovacool, B.K., 2014. Energy studies need social science. Nature 511, 529–530.
 24. Heidegger, M., 1971. Poetry, Language, Thought. Trans. Albert Hofstadter, New York: Harper & Row, p. 147
 25. https://www.civilica.com/Paper-GBC01-GBC01_084.html
 26. Online Etymology Dictionary
 27. Surlin, S.H., Squire, L.A. (1997), Canadian Cultural Materialism: Personal Values and Television Advertising, Retrieved from http://eric.ed.gov.
 28. Nearing, Scott; Helen Nearing (1953). Living the Good Life