نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی اقتصاد محیط‌زیست، دکترای مدیریت محیط‌زیست، پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران، ایران

چکیده

کمی‌سازی ارزش پولی کالاها و خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط تالاب‌های ساحلی می‌تواند به سیاست‌گذاران در ارزیابی هزینه منفعت‌ها و هم افزایی‌های ذاتی در مدیریت مبتنی بر اکوسیستم محیط‌های ساحلی و در نتیجه افزایش بهره‌وری اجتماعی فرایندهای تصمیم‌گیری کمک نماید. ارزش‌گذاری کالاها و خدمات اکوسیستمی تالاب انزلی، به عنوان یک ابزار می‌تواند منجر به جلوگیری از زوال و تخریب بیشتر آن از طریق رفع تهدیدها و ترغیب به بازگرداندن به حالت اولیه و احیا، به نحوی که کارکرد آن حفظ شود گردد و به عبارتی منجر به احیای سریعتر این تالاب مشمول فهرست قرمز کنوانسیون رامسر گردد. در این تحقیق به منظور ارزیابی کالاهای بازاری تالاب انزلی از روش قیمت بازار استفاده شد. مجموع ارزش‌های اقتصادی مربوط به کالاهای بازاری در محدوده مطالعاتی در سال1392، 12781865 میلیون ریال تخمین زده شده است و ارزش تنزیل یافته آن طی دوره 30 ساله با نرخ تورم 20 درصد، 3034111931 میلیون ریال برآورد گردید. همچنین سهم مجموع ارزش‌های بازاری از تولید ناخالص منطقه‌ای استان گیلان 8 درصد برآورد شده است. با توجه به روند فعلی از دست رفتن تالاب‌ها و پیامدهای احتمالی اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی آن، این واقعیت بیشتر نمایان می‌گردد که ارزش تالاب‌ها بایستی به خوبی درک شده و در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرند. بدیهی است استناد به مقادیر کمی و ریالی در بیان ارزش هر منبع، ابزاری کارا و مؤثر در جهت توجیه اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

1) استانداری گیلان، معاونت برنامه ریزی و اشتغال، دفتر آمار و اطلاعات و GIS.، 1392. سالنامه آماری استان گیلان.
2)       اداره جهاد کشاورزی شهرستان انزلی.، 1392.
3)      اداره کل شیلات استان گیلان.، 1392.
4)      اداره محیط زیست بندر انزلی.، 1392)
5)      استانداری گیلان، 1392. سالنامه آماری استان گیلان.
6)       امیرنژاد، حمید و کمال عطایی سلوط. (1390). ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی. ساری: آوای مسیح. 427 صفحه.
7)      آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) و سازمان حفاظت محیط زیست.، 1390. پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی (دستورالعمل پایش برای اجرای مدیریت تطبیقی در تالاب انزلی)
8)      بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.، 1393.
9)      زرندیان، ا.، 1394. ارزیابی اکولوژیکی - اقتصادی خدمات اکوسیستمی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی فضایی سرزمین، مطالعه موردی: منطقه حفاطت شده سرولات و جواهر دشت. رساله دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. دانشگاه تهران. 270 صفحه.
10)  سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر شکار و صید.، 1392.
11)  سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت آموزش و پژوهش.، 1391. ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی – پارک ملی بمو، گزارش بخش چهارم.
12)  سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت آموزش و پژوهش.، 1392. ارزش‌گذاری اقتصادی. پارک ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران.
13)  عاشوری‌، ع. و عبدوس، ا.، 1391. زیستگاه‌های تالابی مهم پرندگان آبزی گیلان. گیلان: کتیبه گیل.
14)  فلیحی، ن.، (1385-1384). ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی: مورد تالاب انزلی. رساله دکتری اقتصاد. دانشکده اقتصاد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.
15)  مبرقعی دینان، ن.، 1394. ارزش‌های اقتصادی تالاب‌ها، شاخص‌ها و معیارها و مروری بر تجارب پیشین (تالاب‌ها و تحلیلی بر علل و عوامل پایداری و ناپایداری آنها ). تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.
16)   مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (CENESTA).، 1390. بررسی اقتصادی- اجتماعی تالاب انزلی ( بخش دوم) در چارچوب طرح مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی.
 17)   Ajwang''Ondiek, R., Kitaka, N.,  Oduor, SO., 2016.Assessment ofprovisioningandculturalecosystemservicesinnatural wetlandsandrice fields inKano floodplain, Kenya. Ecosystem Services .21, 166–173
18)   Baral, S.,  Basnyat,B.,  Khanal,R., Gauli, K .,2016. A Total Economic Valuation of Wetland Ecosystem Services: An Evidence from Jagadishpur Ramsar Site, Nepal.The Scientific World Journal Article ID 2605609, 9 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2605609
19)   Barbier E.B., 2013. Valuing Ecosystem Services for Coastal Wetland Protection and Restoration: Progress and Challenges, Resources, 2, 213-23.
20)   Bolt, K., Ruta, G., Sarraf, M., 2005. Estimating the cost of environmental degradation. A Training Manual in English, French and Arabic. The World Bank Environment Department, 51-56.
21)    Brander, L., Schuyt, K., 2010. Benefits transfer: The economic value of world’s wetlands. The economics of ecosystems and biodiversity.
22)    Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van Der Ploeg, S., Anderson, S.J., Kubiszewski, I., Farber, S., Turner, R.K., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change. 26, 152-158.
23)   De Groot, R., Brander, L., Van Der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L., Christie, M., Crossman, N., Ghermandi, A., Hein, L., 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem services 1, 50-61.
26)    JICA and DOE. 2005.The Study on Integrated Management for Ecosystem Conservation of the ANZALI Wetland. Final Report, Vol 2, Main Report.
27)   Merriman, J.C., Murata, N., 2016. Guide for Rapid Economic Valuation of Wetland Ecosystem Services. BirdLife International Tokyo, Japan.
28)      www.cbi.ir