نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

حرکت به سمت پایداری و سیاست‌های توسعه پایدار همواره یکی از پاسخ‌های اساسی به معضلات محیط زیستی بوده‌است که دولت‌های مختلف، با وضع و تنظیم آن ها تلاش در کاهش مشکلات جامعه خود را داشته اند. این سیاست‌ها عموما ساختارهای کلی گوناگون و حتی متفاوتی با یکدیگر دارند که با توجه به نیازها، معضلات و موقعیت جغرافیایی متفاوت است.در این پژوهش سعی داریم با بررسی منشورهای عمومی و بررسی موردی شهرهای موفق در زمینه پایداری، الگویی جامع در این راستا ارائه دهیم. در همین جهت پس از بررسی منشورهای عمومی توسعه پایدار، شهرهایی به عنوان الگوهای سیاست های خاص در راستای پایداری در نظر گرفته شدند. سئول به عنوان شهری که از طریق بهینه سازی فضاهای خرد شهری به توسعه شهری پایدار دست یافت، بارسلونا با بهبود سیاست‌های حمل و نقل و تردد شهری، کپنهاگ با سیاست‌های کاهش استفاده از خودروهای شخصی به کمک افزایش فرهنگ دوچرخه‌سواری و حمل و نقل عمومی، کورتیبا به وسیله بهبود پلان کلی شهر، ونکوور با برنامه ریزی مرحله‌ای از لحاظ زمانی و پورتلند با برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سیاست‌های توسعه ای بر اساس لبه‌های رشد شهر، انتخاب شدند.در آخر، با در نظر گرفتن تمام موارد فوق به این نتیجه خواهیم رسید که این اقدامات به دو دسته عمومی و متناسب با بستر تقسیم می‌شوند، که با تحلیل بسترهای متفاوت و امکانات موجود در دیگر سرزمین‌ها، بسیاری از این روش‌ها قابل تعمیم به دیگر بسترها هستند.

کلیدواژه‌ها

 1. AboElata, A. A. A. (2017). Study the Vegetation as Urban Strategy to Mitigate Urban Heat Island in Mega City Cairo. Procedia Environmental Sciences, 37, 386–395.https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.004
 2. Arnfield, A. J. (2003). Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island. International Journal of Climatology, 23(1), 1–26. https://doi.org/10.1002/joc.859
 3. Bac, A. (2014). Sustainable development of the city on the example of Vancouver. Ecological Questions, 19(October 2013), 83–90.http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.009
 4. Beall, J. (2009). Brown Agenda. International Encyclopedia of Human Geography, 355–361. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00079-1
 5. Bond, S. (2017). CITY OF BARCELONA.https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2017/12/City-of-Barcelona-Sustainability-Bond_second_opinion_Sustainalytics_Final.pdf
 6. European Commission. (2013). Barcelona ’ s Urban Mobility Plan: Towards a More Sustainable City Model, (December), 2013–2016. Retrieved from http://www.electraproject.eu/attachments/article/115/BCNecologia 1st e-article.pdf
 7. Fuller, R. (2015). Brown Agenda. Santa Monica Press.http://santamonicapress.com/the-brown-agenda-my-mission-to-clean-up-the-worlds-most-life-threatening-pollution-2/
 8. Grace, J., Berninger, F., & Nagy, L. (2002). Impacts of climate change on the tree line. Annals of Botany, 90(4), 537–544. https://doi.org/10.1093/AOB/MCF222
 9. Kennedy, C., Cuddihy, J., & Engel-Yan, J. (2007). The Changing Metabolism of Cities. Journal of Industrial Ecology, 11(2), 43–59. https://doi.org/10.1162/jie.2007.1107
 10. Kwang-ik, B. (2008). A Low-Carbon Green City Project in Korea Table of contents. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNGC/UNPAN041663.pdf
 11. Liu, H. L., & Shen, Y. S. (2014). The impact of green space changes on air pollution and microclimates: A case study of the taipei metropolitan area. Sustainability (Switzerland), 6(12), 8827–8855. https://doi.org/10.3390/su6128827
 12. Lukzak, R. (2017). Geography IB Course IB2 : Urban Environments– Case Studies.
 13. Macedo, J. (2013). Planning a Sustainable City. Journal of Planning History, 12(4), 334–353. https://doi.org/10.1177/1538513213482093
 14. Pataki, D. E. (2015). Grand challenges in urban ecology. Frontiers in Ecology and Evolution, 3, 57. https://doi.org/10.3389/fevo.2015.00057
 15. Priyadarsini, R. (2009). Urban heat island and its impact on building energy consumption. Advances in Building Energy Research, 3(1), 261–270. https://doi.org/10.3763/aber.2009.0310
 16. Richardson, H. W., & Gordon, P. (2001). SUSTAINABLE PORTLAND? A CRITIQUE, AND THE LOS ANGELES. In ACSP Conference. https://www.taylorfrancis.com/books/9781315235905/chapters/10.4324%2F9781315235905-8
 17. RIZWAN, A. M., DENNIS, L. Y. C., & LIU, C. (2008). A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island. Journal of Environmental Sciences, 20(1), 120–128. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)60019-4
 18. Sierra-Vargas, M. P., & Teran, L. M. (2012). Air pollution: impact and prevention. Respirology (Carlton, Vic.), 17(7), 1031–1038. https://doi.org/10.1111/j.1440-1843.2012.02213.x
 19. Song, Y. (2011). Ecological City and Urban Sustainable Development. Procedia Engineering, 21, 142–146. https://doi.org/10.1016/J.PROENG.2011.11.1997
 20. Vardoulakis, S., Dear, K., & Wilkinson, P. (2016). Challenges and Opportunities for Urban Environmental Health and Sustainability: the HEALTHY-POLIS initiative. Environmental Health, 15(S1), S30. https://doi.org/10.1186/s12940-016-0096-1
 21. Weiland, U., Richter, M., & Kasperidus, H. D. (2005). Environmental management and planning in urban regions - are there differences between growth and shrinkage? Sustainable Development and Planning Ii, Vols 1 and 2, 84, 441–450.https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SPD05/SPD05043FU1.pdf
 22. Yang, L., Qian, F., Song, D. X., & Zheng, K. J. (2016). Research on Urban Heat-Island Effect. In Procedia Engineering (Vol. 169, pp. 11–18). Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.10.002
 23. Zander, K. K., Botzen, W. J. W., Oppermann, E., Kjellstrom, T., & Garnett, S. T. (2015). Heat stress causes substantial labour productivity loss in Australia. Nature Climate Change, 5(7), 647–651. https://doi.org/10.1038/nclimate2623