نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

گروه برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی موجود در آن‌ها جریانی از کالاها و خدمات ضروری برای زندگی بشر، رونق اقتصادی و دیگر جنبه‌های رفاه را فراهم می‌کنند. بسیاری از این خدمات در سرازیری سقوط هستند که نادیده گرفتن آن­ها در تصمیم‌ گیری‌ها و برنامه­ریزی­های توسعه عواقب بالقوه­ای در پی دارد. بنابراین، گنجاندن خدمات اکوسیستم در برنامه‌ ریزی توسعه بالأخص برنامه‌ ریزی کاربری زمین از اهمیت حیاتی برخوردار است. هدف مقالۀ حاضر شناسایی و معرفی روش­های یکپارچه­ سازی خدمات اکوسیستم در فرایند برنامه ­ریزی است. مقالۀ حاضر از نوع کاربردی توسعه ­ای بوده و روش انجام آن توصیفی است. بدین ­منظور، در مقاله حاضر سعی شده است تا ضمن تعریف مفاهیم مرتبط، به تشریح رابطۀ بین آن­ ها پرداخته شود. از این رو، روش ­های قابل استفاده جهت هماهنگ ­سازی خدمات اکوسیستم در برنامه ­ریزی کاربری زمین معرفی شده­ اند که از جملۀ آن­ ها می ­توان به روش ­های IES، SEA و GI اشاره کرد. سپس، با ارائۀ نمونه­ های مطالعاتی در چین، هاوایی و بریتانیا که با استفاده از خدمات اکوسیستم به برنامه ­ریزی کاربری زمین پرداخته­ اند،  جایگاه خدمات یکپارچه اکوسیستم در برنامه ­ریزی کاربری زمین مشخص شده است. درنهایت، سعی شده است تا اصولی جهت یکپارچه­ سازی خدمات اکوسیستم در برنامه­ ریزی کاربری زمین استخراج شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. مثنوی، م. و دبیری، م.، 1396. ارزش­ گذاری خدمات اکوسیستم شهری به ­عنوان ابزاری برای برنامه ­ریزی شهرهایی پایدارتر. مجله منظر، شماره 41.
 2. Amler,B; Betke, H; Eger, C el at. 1999. Land Use Planning: Methods, Strategies and Tools, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
 3. Amundsen, Ole; Alln, Will and Kris Holln. 2009. Green Infrastructure Planning: Recent Advances and Applications. Journal of American Planning Association.
 4. Bateman, Ian; Harwood, Amii et al. 2013. Bringing Ecosystem Services into Economic Decision-Making: Land Use in the United Kingdom, Research Article.
 5. BRIDGEND: County Borough Council. 2012. Biodiversity and Development: A Green Infrastructure Approach Supplementary Planning Guidance.
 6. DEAT (Department of Environmental Affairs and Tourism). 2000. Strategic Environmental Assessment in South Africa: Guideline Document. Department of Environmental Affairs and Tourism, Pretoria.
 7. EPA (Environmental Protection Agency). 2008. Strategic Environmental Assessment: SEA Process Checklist, Dublin Institute of Technology.
 8. ESA. 2000. ECOLOGICAL PRINCIPLES FOR MANAGING LAND USE. The Ecological Society of America Committee on Land Use.
 9. Geneletti, Davide. 2012. Integrating Ecosystem Services in Land Use Planning:  Concepts and Applications. Journal of Working Papers Center for International Development at Harvard University.
 10. GIZ. 2011. Land Use Planning: Concept, Tools and Applications.
 11. Goldstein, Joshua; Caldarone, Giorgio; Colvin, Chris et al. 2010. The Natural Capital Project, Kamehameha Schools, and InVEST: Integrating Ecosystem Services into Land-Use Planning in Hawaii. Journal of the Economics of Ecosystems & Biodiversity.
 12. Kosmus, Marina; Renner, Isabel and Silvia Ullrich. 2012. Integrating Ecosystem Services into Development Planning. Journal of Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
 13. Mandelker, D. R., and R. A. Cunningham. 1990. “Government Intervention in Land Use Markets.” Chap. 1 In Planning and Control of Land Development: Cases and Materials, 3rd ed. Charlottesville, VA: Michie.
 14. Newcome, Jodi; Provins, Allan; Johns, Helen et al. 2005. The Economic, Social and Ecological Value of Ecosystem Services: A Literature Review. Defra (The Department for Environment, Food and Rural Affairs).
 15. Partidário, Maria Rosário. STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA), International Association for Impact Assessment IAIA Training Courses.
 16. Ranganathan, Janet; Lucas, Nicolas; Irwin, Frances et al. 2008. Ecosystem Services: Guide for Decision Makers. Journal of World Resoueces Institute.
 17. Ruhl, J.B; Kraft, Steven and Christopher Lant. 2007. The Law and Policy of Ecosystem Services. Journal of Island Press.
 18. Sue, Illman. 2010. Green Infrastructure: An integrated approach to land use. Journal of Landscape Institute.
 19. Viglizzo, E.F; Paruelod, J.M; Laterra, P and E.G Jobbagy. 2012. Ecosystem service evaluation to support land-use policy, Agriculture, Ecosystems and Environment.
 20. Weaver Alex, An. 2008.  Introduction to Strategic Environmental Assessment. Zambia Hydropower Forum.
 21. Yukuan, Wang; Colvin, Chris; Ennaanay, Driss et al. 2010. Mapping Ecosystem Function Conservation Areas to integrate ecosystem services into land use plans in Baoxing County, China.