نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست،دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

‌بروز خطای انسانی در محیط‌های شغلی امری اجتناب ناپذیر می‌باشد که می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و پیش‌بینی خطای انسانی و ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش خطاها و ریسک‌های بحرانی با استفاده از تکنیکSHERPA و EFMEA‌ در شرکت تولیدی صندلی خودرو انجام گرفت. این مطالعه علمی پژوهشی در شرکت تولیدی‌صندلی‌خودرو اجرا شد که برگه‌های SHERPA و EFMEA از روش‌های مشاهده و مصاحبه و آنالیز سلسله مراتبی وظیفه HTA تکمیل گردید. از رویکرد پیش‌بینی و کاهش خطای انسانی برای شناسایی خطای انسانی در ایستگاه‌های کاری و ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی برای جنبه‌های محیط‌زیستی استفاده و راهکارهای کنترلی ارائه گردید. تجزیه و تحلیل برگه‌های SHERPAنشان داد تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در وظایف شغلی، 43 خطا می‌باشد که از این تعداد 53/46% خطاها از نوع عملکردی، 27/9% خطاها از نوع بازدیدی، 13/94% خطاها از نوع بازیابی و 4/64% خطاها مربوط به خطای انتخابی می‌باشند و نتایج حاصل از ارزیابی ریسک‌های زیست‌محیطی EFMEA نشان داد از 14ریسک شناسایی شده 42/85% ریسک‌های بحرانی (H)، 14/28% ریسک‌های متوسط (M) و 42/85% ریسک‌های پایین (L) می‌باشند. بارزترین خطای این شرکت مربوط به خطای عملکردی و بازدیدی و بیش ترین ریسک‌های‌زیست‌محیطی مربوط به خروجی‌های واحد رنگ می‌باشد. لذا آموزش کارکنان و سرپرستان و تدوین دستورالعمل‌های کاری جهت نظارت و بازرسی دقیق اپراتورها و انجام اقدامات مناسب در صورت بروز نقص در این سازمان، در اولویت اقدامات اصلاحی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  1. جعفری، م.؛حاجی‌حسینی، ع. و حلوانی، غ.، 1391، پیش‌بینی و تحلیل خطاهای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پست‌های 400 کیلو ولت و اثربخشی راه کارهای پیشنهادی. فصلنامه سلامت کار ایران. دوره 9، شماره 3، صفحات 61‌ تا 62.
  2. روحی، پ.؛ پرمون، غ. و روحی، پ.، 1394. خطاهای انسانی در صنعت. فن‌آوران، تهران. 130 صفحه.
  3. غریب، س.؛ حبیبی، ا.؛ محمدفام، ا. و ریسمانچیان، م.، 1390. ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل پالایشگاه نفت اصفهان با استفاده از SHERPA. مجله تحقیقات نظام سلامت. سال 7، شماره 4، صفحه 391.
  4. مظلومی، ع.؛ کرمانی، ع.؛ نسل‌سراجی، ج. و قاسم‌زاده، ف.، 1392. شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از روش SHERPA در پزشکان اورژانس شاغل در بیمارستان حضرت امیرالمومنین سمنان. فصلنامه علمی تخصصی طب کار. دوره 5، شماره 3، صفحه 68.
  5. میرزایی­ علی ­آبادی، م.؛ کریمی، ص. و محمدفام، ا.، 1394. شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام‌یافته پیش‌بینی و کاهش خطای انسانی SHERPA. مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای. دوره 2، شماره1، صفحه 57.
  6. Harris, D.; Stanton, N.; Marshall, A. and Young, M., 2005. Using SHERPA to predict design-induced error on the flight deck. Aerospace Science and Technology. Vol. 9, No. 6, pp: 525-532.