تأملی بر رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیط زیستی با نقش میانجی باورهای محیط زیستی و خط مشی‌های سبز

عباسعلی رستگار؛ محمد کشاورز؛ شایان روحانی راد؛ شاهین روحانی راد

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22034/envj.2021.132206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با توجه به نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب ...  بیشتر

تأملی بر سبزگرایی در سازمان: واکاوی نقش رهبری تحول گرا مبتنی بر محیط زیست و رهبری معنوی در ایجاد رفتارهای زیست محیطی در سازمان

محمد کشاورز؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22034/envj.2020.106927

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول­ گرا مبتنی بر محیط­ زیست، رهبری معنوی و اشتیاق زیست ­محیطی کارکنان بر ایجاد رفتار زیست محیطی در سازمان انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونه ‌گیری در­ دسترس ...  بیشتر