مدیریت اکوسیستم‌ها
بررسی روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در حوزه‌ی آبریز زاینده‌رود با استفاده از پلتفرم گوگل ارث انجین

پانته آ لطفی؛ مژگان احمدی ندوشن

دوره 8، شماره 82 ، بهمن 1402، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/envj.2024.421306.1323

چکیده
  مقدمه: خشکسالی پدیده‌ای طبیعی است که تقریباً در اکثر مناطق جهان اتفاق می‌افتد و به علت ارتباط نزدیک با محصولات کشاورزی و منابع آب یکی از پارامترهای مهم در علـوم محیطـی به شمار می‌رود. اثرات این پدیده در مناطق خشک و نیمه‌خشک به علت بارندگی سالانه کمترشان، بیشتر است. در مقابل روش‌های سنتی، استفاده از تکنیک سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای ...  بیشتر

مدیریت اکوسیستم‌ها
بررسی پایداری اکوسیستم با تلفیق دو رویکرد ردپای اکولوژیکی و ارزیابی خدمات اکوسیستمی(مورد مطالعه: شهرستان نوشهر)

پریماه صمدپور؛ شهرزاد فریادی؛ لعبت زبردست

دوره 8، شماره 80 ، مرداد 1402، ، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22034/envj.2023.398768.1292

چکیده
  مقدمه: سرمایه طبیعی برای بقای انسان و تحقق اهداف توسعه پایدار ضروری است. بنابراین یک چارچوب علمی برای ارزیابی مصرف سرمایه طبیعی منطقه‌ای و ظرفیت آن برای تضمین توسعه پایدار مورد نیاز می‌باشد. سرمایه طبیعی عامل محدود کننده و جایگزین ناپذیر در رفاه و پایداری انسان است. کاهش انباشت و استفاده از جریان‌های سرمایه طبیعی موضوعات اصلی در ...  بیشتر

مدیریت اکوسیستم‌ها
پایش تأثیر متغیرهای اقلیمی بر رویش قطری درختان بنه(Pistacia atlantica) در جنگل‌های استان ایلام

وحید میرزائی زاده؛ علی مهدوی؛ حمیدرضا ناجی؛ حمزه احمدی

دوره 8، شماره 80 ، مرداد 1402، ، صفحه 109-126

https://doi.org/10.22034/envj.2023.416057.1313

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیرا، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اثرات ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و اکوسیستم‌های مختلف افزایش پیدا کرده است. در اﻳﻦ میان ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎى ﻫﻮا، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ دی‌اکسید ﻛﺮﺑﻦ و ترسیب ﻧﻴﺘﺮوژن در رابطه با ﺗﻐﻴﻴﺮات محیط‌زیستی و ﭘﺎﺳــﺦ نباتات ﺑﻪ آن‌ها، ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴــﺘﺮده ای در بسیاری در ...  بیشتر

مدیریت اکوسیستم‌ها
بررسی تغییرات، اندازه، تعداد و نوع لکه‌های‌زیستگاهی در Google Earth (زابلی- تالاب ماشکید)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، ، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22034/envj.2021.180820

چکیده
  این پژوهش، باهدف شناسایی و بررسی تغییرات ­اندازه، نوع و تعداد­ لکه ­های زیستگاهی تالاب ماشکید درسال­ های 1389 و 1399 صورت­ پذیرفته است. بدین ­منظور، در ­فصل بهار 1399، طریق عملیات میدانی و با مشاهده ­عینی، لکه ­های زیستگاه شناسایی شدند. نقاط کنترل­ زمینی، با­هدف ارزیابی صحت نقشه­ های طبقه ­بندی­ نهایی، از­طریق ...  بیشتر