بررسی تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل کننده بکارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز: شرکت های شهرک های صنعتی شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، پردیس قم.

10.22034/envj.2022.151266

چکیده

کسب و استفاده از منابع دانش برای شرکت ها برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز عاملی ضروری می باشد و به شرکت‌ها در درک اطلاعات بازار، سیاست‌های دولت و نیازهای مشتری و انجام نوآوری‌های فناوری و طراحی و توسعه محصول برای حفظ مزیت‌های رقابتی خود کمک می نماید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل کننده به کارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز انجام شده است. پژوهش حاضر در بین 135 شرکت از شرکت های شهرک های صنعتی شهر یاسوج انجام شده است. نتایج نشان می دهد که جستجوی دانش و تولید دانش با ضرایب مسیر 0/316 و 0/368 تاثیر مثبتی بر  مدیریت زنجیره تامین سبز  داشته و شرکت ها را به پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز ترغیب کند. خودکارآمدی سبز نقش میانجی بین جست و جوی دانش با ضریب مسیر 0/175 و تولید دانش با ضریب مسیر0/338 و مدیریت زنجیره تامین سبز دارد. همچنین تولید و کاربرد دانش با ضرایب مسیر 0/650 و  0/584 نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین جست و جوی دانش و خودکارآمدی سبز داشته است.

کلیدواژه‌ها