نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (پردیس قم)، ایران

چکیده

کسب و استفاده از منابع دانش برای شرکت ها برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز عاملی ضروری می باشد و به شرکت‌ها در درک اطلاعات بازار، سیاست‌های دولت و نیازهای مشتری و انجام نوآوری‌های فناوری و طراحی و توسعه محصول برای حفظ مزیت‌های رقابتی خود کمک می نماید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل کننده به کارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز انجام شده است. پژوهش حاضر در بین 135 شرکت از شرکت های شهرک های صنعتی شهر یاسوج انجام شده است. نتایج نشان می دهد که جستجوی دانش و تولید دانش با ضرایب مسیر 0/316 و 0/368 تاثیر مثبتی بر  مدیریت زنجیره تامین سبز  داشته و شرکت ها را به پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز ترغیب کند. خودکارآمدی سبز نقش میانجی بین جست و جوی دانش با ضریب مسیر 0/175 و تولید دانش با ضریب مسیر0/338 و مدیریت زنجیره تامین سبز دارد. همچنین تولید و کاربرد دانش با ضرایب مسیر 0/650 و  0/584 نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین جست و جوی دانش و خودکارآمدی سبز داشته است.

کلیدواژه‌ها

 1. آقایی­پور، ی، مهاجری، ش، هرسج، ف، پیاده­سازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز، https://civilica.com/doc/686032
 2. رجبی کفشگر، ف. ز. مدهوشی، م. فلاح لاجیمی، ح. ر. 1397. ارزیابی میزان موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تامین سبز: رویکرد خبره محور ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه فازی، نشریه مدیریت صنعتی، شماره46
 3. سیفی، ر، فکور، ع، بررسی رابط بین انتقال دانش با چابکی سازمانی در اداره امور مالیاتی استان اردبیل، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21،https://civilica.com/doc/538073.
 4. غلامی، س؛ ناظری، ع، 1397. مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش تعدیل گر گواهی نامه ایزو، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال هشتم، (1)27.
 5. مطیعی، م، محمد خانی، ا، بیرامی، ث، 1400، تأثیر زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی: نقش واسطه ای نوآوری سبز، نشریه علمی اندیشه آماد / شماره 77 )، سال بیستم، 569-561.

 

 1. Aghaeipour, Y. Mohajeri, Sh., Harsaj, 2015. Implementing knowledge management in the green supply chain, https://civilica.com/doc/686032
 2. Chen, J., Y. Chen, and W. Vanhaverbeke. 2011. “The Influence of Scope, Depth, and Orientation of External Technology Sources on the Innovative Performance of Chinese Firms.” Technovation 31 (8): 362–373.
 3. Chen, M., and W. Zhang. 2020. “WeChat Knowledge Service System (WKSS) of University Library Based on SoLoMo: A Holistic Design Framework.” Journal of Information Science 46 (5): 616–629.
 4. Chen, Y., C. Chang, S. Yeh, and H. Cheng. 2015. “Green Shared Vision and Green Creativity: The Mediation Roles of Green Mindfulness and Green Self-Efficacy.” Quality & Quantity 49 (3): 1169–1184.
 5. Chidchob, T., & Pianthong, N. 2020. Effect of Driving Force, Knowledge Management, Green Supply Chain Management on Competitiveness and Business Performance of Manufacturing Industries in Thailand. International Journal of Environmental Science, 5.
 6. Chun-PingDeng,TaoWang,Thompson S.H.Teo, 2021. Organizational agility through outsourcing: Roles of IT alignment, cloud computing and knowledge transfer, International Journal of Information Management, Volume 60, October 2021, 102385
 7. Gholami, S; Nazeri, A., 2018, Green Supply Chain Management and Organization Performance. The Modifying Role of ISO Certification, Scientific-Extension Quarterly of Standard and Quality Management, Year 8, (1) 27.
 8. Guo, L., Y. Xu, G. Liu, and T. Wang. 2019. “Understanding Firm Performance on Green Sustainable Practices through Managers’ Ascribed Responsibility and Waste Management: Green Self-Efficacy as Moderator.” Sustainability 11 (18): 4976
 9. Habib, A., & Bao, Y. 2019. Impact of knowledge management capability and green supply chain management practices on firm performance. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 8(6), 240-255
 10. Lanzini, P., and J. Thøgersen. 2014. “Behavioural Spillover in the Environmental Domain: An Intervention Study.” Journal of Environmental Psychology 40: 381–390.
 11. Lim, M. K., M. Tseng, K. H. Tan, and T. D. Bui. 2017. “Knowledge Management in Sustainable Supply Chain Management: Improving Performance through an Interpretive Structural Modelling Approach.” Journal of Cleaner Production 162: 806–816.
 12. Matiei, M, Mohammad Khani, A., Beyrami, S., 2021. The effect of green supply chain and green human resource management on environmental performance: The mediating role of green innovation, Andisheh Amad Scientific Journal / No. 77), 20th year, 569-561.
 13. Nonaka, I. 1994. “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation.” Organization Science 5 (1): 14–37.
 14. Nordlund, A. M., and J. Garvill. 2003. “Effects of Values, Problem Awareness, and Personal Norm on Willingness to Reduce Personal Car use.” Journal of Environmental Psychology 23 (4): 339–347
 15. Norton, T. A., H. Zacher, S. L. Parker, and N. M. Ashkanasy. 2017. “Bridging the Gap between Green Behavioral Intentions and Employee Green Behavior: The Role of Green Psychological Climate.” Journal of Organizational Behavior 38 (7): 996–1015
 16. Rajabi Kafshgar, FZ, Madhoshi, M, Fallah Lajimi, HR, 2018, Evaluating the success of knowledge management in the green supply chain: a combined expert approach based on fuzzy multidisciplinary decision making, Journal of Industrial Management, No. 46
 17. Samuel, K. E., M. Goury, A. Gunasekaran, and A. Spalanzani. 2011. “Knowledge Management in Supply Chain: An Empirical Study from France.” The Journal of Strategic Information Systems 20 (3): 283–306.
 18. Schniederjans, D. G., C. Curado, and M. Khalajhedayati. 2020. “Supply Chain Digitisation Trends: An Integration of Knowledge Management.” International Journal of Production Economics 220: 107439.
 19. Seifi, R, Fakoor, A. 2016. A Study of the Relationship between Knowledge Transfer and Organizational Agility in the Tax Administration of Ardabil Province, The Third International Conference on Management in the 21st Century, https://civilica.com/doc/538073.
 20. Shi, T., W. Zhang, and Q. Zhou. 2019. “The Spatiotemporal Relationship between Ecological Environment and Economic Development in Tropical and Subtropical Regions of Asia.” Tropical Conservation Science 12: 1–14.
 21. Song, M., H. Van Der Bij, and M. Weggeman. 2005. “Determinants of the Level of Knowledge Application: A Knowledge-Based and Information-Processing Perspective.” Journal of Product Innovation Management 22 (5): 430–444.
 22. Spekman, R. E., J. Spear, and J. Kamauff. 2002. “Supply Chain Competency: Learning as a Key Component.” Supply Chain Management 7 (1): 41–55.
 23. Tu, Y., Y. Hong, Y. Jiang, and W. Zhang. 2020. “Team Ability Disparity and Goal Interdependence Influence Team Members’ Affective and Informational States.” Group Dynamics: Theory, Research, and Practice 24 (1): 4–25. 20 W. ZHANG ET AL.
 24. Wang, C., Q. Zhang, and W. Zhang. 2020. “Corporate Social Responsibility, Green Supply Chain Management and Firm Performance: The Moderating Role of Big-Data Analytics Capability.” Research in Transportation Business & Management 37 (9): 100557.
 25. Yan, Y., R. M. Davison, and C. Mo. 2013. “Employee Creativity Formation: The Roles of Knowledge Seeking, Knowledge Contributing and Flow Experience in Web 2.0 Virtual Communities.” Computers in Human Behavior 29 (5): 1923–1932.
 26. Zhang, W., X. Zhang, and F. Liu. 2020. “Evaluation of the Urban Low Carbon Sustainable Development Capability Based on the TOPSIS-BP Neural Network and Grey Relational Analysis.” Complexity 2020: 6616988.
 27. Zhang, W., Y. Jiang, and W. Zhang. 2021. “Antecedents of Online Knowledge Seeking of Employees in Technical R&D Team: An Empirical Study in China.” IEEE Transactions on Engineering Management.

doi:10.1109/TEM. 2021.3052373