دوره و شماره: دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401 
سمیت نانوذرات مبتنی بر اکسیدگرافن در مقابل ریزجلبک Chaetoceros muelleri

صفحه 81-94

10.22034/envj.2022.153216

سولماز سلیمانی؛ آرش قادری؛ دکتر مرتضی یوسف زادی؛ مریم معزی