نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

پیشینه و هدف: بر اساس گزارش­ های بین­ المللی انتشار گاز کربنیک در ایران در حال افزایش است و در حال حرکت به رده ­های برتر ده کشور اول در انتشار گاز­کربنیک است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می­ یابد. هدف این پژوهش، تجزیه و تحلیل تابع انتشار گاز ­کربنیک و متغیرهای مؤثر در این تابع با استفاده از روش مارکف سوییچینگ با دو رژیم برای دوره زمانی 1975 تا 2018 میلادی است. در پژوهش­ های انجام شده تابع انتشار گاز کربنیک برای کشور ایران بررسی نشده است. این پژوهش برای نخستین ­بار به بررسی تابع انتشار گاز کربنیک در کشور ایران می­ پردازد. هدف این پژوهش بررسی تابع انتشار گاز کربنیک در کشور ایران با بهره ­گیری از روش مارکوف­ سوییچینگ است.
مواد و روش­ ها: در این پژوهش از روش مارکف سوییچینگ بهره گرفته شد. در مدل­های مارکف سوئیچینگ، فرآیند سری زمانی، تابعی از یک متغیر تصادفی غیرقابل مشاهده است که، رژیم نام دارد.  اگر سری زمانی در طی زمان با تغییر رژیم، تغییر داشته باشد، فرض ثابت بودن پارامترها در مدل­ های VAR موجه نیست و می­توان از مدل­های MS-VAR به عنوان جای­گزینی مناسب استفاده شود. مدل مورد بررسی در این پژوهش، به صورت زیر است:
LCO2t = β  + LCO2t-1 + LENERGYt + LGDPt + (LGDP)t2 + Ut
β عرض از مبدأ،LENERGY  لگاریتم مصرف انرژی سرانه، LGDP لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 2005 میلادی، U جمله خطا و (LGDP) 2 مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت سال 2005 میلادی،LCO2t-1    لگاریتم انتشار دی اکسیدکربن برحسب کیلوگرم با یک وقفه و LCOt لگاریتم انتشار دی اکسیدکربن (کیلوگرم در هر تولید ناخالص داخلی به قیمت دلار سال 2010) است. داده­ های این پژوهش از سایت بانک جهانی گردآوری شده است و از نرم افزار Oxmetrics7 برای برآورد مدل بهره گرفته شد. مدل با دو رژیم، یک رژیم با نوسان بالای انتشار گاز کربنیک و رژیم  با نوسان پایین انتشار گاز کربنیک در نظر گرفته شد.
نتایج: در این پژوهش دو رژیم، شامل رژیم نوسان بالای انتشار گاز کربنیک و رژیم نوسان پایین، انتشار گاز دی­اکسیدکربن بررسی شد. مطابق نتایج، فرضیه منحنی کوزنتس ایران به شکل U معکوس تأیید شد.  مطابق نتایج، کشور ایران در ابتدای قسمت نزولی منحنی کوزنتس قرار دارد. در تابع انتشار گاز دی­ اکسیدکربن، لگاریتم انتشار گاز دی­ اکسیدکربن با یک وقفه، لگاریتم متغیر مصرف انرژی، لگاریتم تولید ناخالص­داخلی حقیقی، لگاریتم مجذور تولید ناخالص داخلی حقیقی، به ترتیب 53/0درصد، 55/0 درصد، 46/0 درصد و 070/0- درصد اثر معنی­داری بر انتشار گاز دی­ اکسیدکربن دارد.
بحث: در این مدل عرض از مبدأ رگرسیون وابسته به رژیم است. متغیر وقفه ­دار لگاریتم انتشار گاز کربنیک، تأثیر مثبت و معنی ­دار بر لگاریتم انتشار گاز کربنیک داشته است که نشان می­دهد با افزایش انتشار گاز دی ­اکسیدکربن دوره گذشته، انتشار گاز دی ­اکسیدکربن دوره بعد افزایش می­یابد. گاز دی­اکسیدکربن منتشر شده در یک دوره تا انتهای دوره به­ طور کامل جذب نمی­ شود و مقداری از آن به­ صورت انباره در محیط باقی می ­ماند. تمامی متغیرهای مدل با احتمال صفر در تابع معنادار شده است. بر اساس یافته ­های پژوهش، متغیرهای مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، مجذور تولید ناخالص داخلی حقیقی و متغیر انتشار گاز دی ­اکسیدکربن با یک وقفه، اثر مثبت و معنی­ داری بر انتشار گاز دی ­اکسیدکربن دارند. 

کلیدواژه‌ها

 1. Akbari, F., Mahpour, A. and Ahadi, M.R., 2020. Evaluation of Energy Consumption and CO2 Emission Reduction Policies for Urban Transport with System Dynamics Approach. Environmental Modeling & Assessment.
 2. Ang, J., 2009. CO2 Emissions, Research and Technology Transfer in China, Ecological Economics, 68, pp. 2658-2665.
 3. Anvari, E. and Bagheri, S., 2017. Environmental Kuznets curve test in the OPEC. Journal of Environmental Studies, 43(2), pp.317-327.
 4. Anvari, E., Bagheri, S. and Salahmanesh, A., 2017. Effect of Crude Oil Consume on Co2 Emissions in The OPEC Member Countries with Emphasis on Environmental Protection: A Generalized Method of Moment Approach.
 5. Anvari, E., Bagheri, S. and Salahmanesh, A., 2019. Review and Forecast of Carbon Dioxide Gas in the Emission Sectors: The Case of Iran. Environmental Researches, 10(19), pp.147-155.
 6. Asghapour, H. and Mehdiloo, A., 2014. The impact of inflationary environment on exchange rate pass-through on import prices in Iran: markov-Switching approach.
 7. Azami, S., 2018. Parametric and Non-parametric Estimation of Environmental Kuznets Curve in Iran. Journal of Economic Research and Policies, 26(87), pp.221-247.
 8. Bagheri, S. and Ansari Saman, H., 2021. Forecast carbon dioxide emissions from fossil fuel consumption and environmental changes: Case study of Iran. Journal of Geography and Environmental Hazards, 10(3), pp.105-122.
 9. Bagheri, S. and Ansari Samani, H., 2020. Investigating the relationship between carbon dioxide emission cycle and business cycle: A case study of Iran. Journal of Iranian Economic Issues, 7(2), pp.65-86.
 10. Bagheri, S. and Samani, H.A., 2018. Forecast of carbon dioxide emissions in Iran and polluting sectors: Long-term memory approach.
 11. Bagheri, S., 2021. Effect Financial Development on the Environmental Pollution and Energy Consumption in the OPEC Countries.
 12. Balli, E., Nugent, J., Coskun, N. and Sigeze, C., 2020. The relationship between energy consumption, CO2 emissions, and economic growth in Turkey: evidence from Fourier approximation. Environmental Science and Pollution Research.
 13. Beckerman, W.B., 1972. Economic development and the environment: a false dilemma. International Conciliation 586, PP. 57-71
 14. Change, C., 2007. Climate change impacts, adaptation and vulnerability. Sci. Total Environ, 326(1-3), pp. 95-112.
 15. Chiu, Y.B., 2017. Carbon dioxide, income and energy: evidence from a non-linear model. Energy Econ. 61, PP. 279–288.
 16. Chontanawat, J., 2020. Relationship between energy consumption, CO2 emission and economic growth in ASEAN: Cointegration and causality model. Energy Reports, 6, pp.660-665.
 17. De bruyn, S.M, Van Den Bergh, J.C. and Opschoor, J.B., 1998. Economic Growth and Emissions: Reconsidering the Emprical Basis of Environment Kuznets Curves. Ecological Economics. 25, PP. 161-175.
 18. Eonzio, G. and Zonderva, E., 2020. Analysis and Optimization of Carbon Supply Chains Integrated to a Power to Gas Plant in Italy. Computer Aided Chemical Engineering. 48, pp.325-330.
 19. Eugene, A.R., York, R. and Dietz, T., 2004. Tracking the Anthropogenic Drivers of Ecological Impacts. Ambio, 33(8), pp.509-512.
 20. Fallahi, F., Asgharpur, H., BehboudiE, D. and Pouranazmi, S., 2012. An Emprical Test OF THE Environmetal KUZNETS Curve in IRAN Using the LSTR Approach.
 21. Galeotti Marzio and others. 2008. On the Robustness of Robustness Checks of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, Environ Resource Econ. 42, PP. 551–574.
 22. Gradus, R. and Smulders, S., 1993. The Trade- off Between Environmental Care and Long-Term Growth Pollution in Three Prototype Growth Model. Journal of economic. 58, PP. 25-51.
 23. Hang, G. and Sheng-Yuan, J., 2011. The relationship between CO2 emissions, economic scale, technology, income and population in China. Procedia Environmental Science, 11, pp. 1183-1188.
 24. Hosseini, S.M., Saifoddin, A., Shirmohammadi, R. and Aslani, A., 2019. Forecasting of CO2 emissions in Iran based on time series and regression analysis. Energy Reports.5, PP. 619-630.
 25. Kasman, A. and Duman, Y.S., 2015. CO2 emission, economic growth, energy consumption, trade and urbanization in new Eu member and candidate countries: a panel data analysis. Economic Modeling, 44, pp. 97-103.
 26. Li, K. and Lin, B., 2015. Impact of urbanization and industrialization on energy consumption and CO2 emissions: does the level of development matter. Renewable and Sustainable Energy Review, 52, pp. 1107-1122.
 27. Mahmood, H., Tawfik, T., Alkhateeb, Y. and Furqan, M., 2020. Industrialization, urbanization and CO2 emissions in Saudi Arabia: Asymmetry analysis, Energy Reports, 6, pp. 1553-1560.
 28. Manaji, M., Hibiki, A. and Tsurumi, T., 2009. Dose trade openness improve envirommental quality. Journal of Envirommental Economics and Management, 58, pp. 346-363.
 29. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. and Behrens, W., 1972. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. Earth Island, London.
 30. Mirzaei, M. and Bekri, M., 2016. Energy consumption and CO2 emissions in Iran, 2025. Environmental Research 154 (2017) 345–351.
 31. Mugableh, M.I., 2013. Analysing the CO2 Emission Function in Malysia: Autoregressive Distributed Lag Approach, Procedia Economics and finance, 5, pp. 571-580.
 32. Oh, W. and Lee, K., 2006. Causal relationship between energy consumption and gdp: the case of Korea 1970-1999. Energy Economics, 26, pp. 51-59.
 33. Puliafito, S., Puliafito, J. and Grand, M., 2006. Modeling population dynamics and economic growth as competing species: an application to CO2 global emission. Ecological Economics, 65: 602-615.
 34. Ren, S., Yuan, B., Ma, X. and Chen, X., 2014. International trade, FDI (foreign direct investment) and embodied CO2 emissions: a case study of china industrial sector. China Economist Review, 28, pp. 123-134.
 35. Saidi, K. and Hammami, S., 2015. The Impact of CO2 Emissions and Economic Growth on Energy Consumption in 58 Countries. Energy Reports, 1, pp. 62–70.
 36. Shahbaz, M., Sbia, R., Hamdi, H. and Ozturk, I., 2014. Economic Growth, Electricity Consumption, Ubanization and Environment Degradation Relationship in United Arab Emirates. Ecological Indicators, 45, pp. 622-631.
 37. Sharma, S.S., 2011. Determinats of Carbon Dioxd Emissions: Emprical Evidence from 69 Countries. Applied Energy, 88, pp. 376-382.
 38. Sheng, P. and Guo, X., 2016. The long-run and short-run impact of urbanization on CO2 emission. Economid Modeling, 53, pp. 208-215.
 39. Stern, D.I. and Cleveland, C.J., 2004. Energy and economic growth. Rensselaer Polytechnic Institute, Rensselaer Working Papers in Economics No. 0410.
 40. Vukina, T.J, Beghin, E.G. and Solakoglu, E., 1999.Transition to markets and the environment: Effects of the change in the composition of manufacturing output,Environment and Development Economics, Vol. 4, pp. 582-598.
 41. Vukina, T.J. Beghin, E.G. and Solakoglu, E., 1999. Transition to markets and the environment: Effects of the change in the composition of manufacturing output, Environment and Development Economics. 4, pp. 582-598.
 42. Wu, L., Liu, S., Liu, D., Fang, Z. and Xu, H., 2015. Modelling and forecasting CO2 emissions in the BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) countries using a novel multi-variable grey model. Energy 79, PP. 489–495.
 43. Yabuta, M., 2003. Simple Theoretical Analysis the Environment Kyznets Curve. Chuo University. 45, PP.1-21.
 44. Yabuta, M., 2003. Simple Theoretical Analysis the Environment Kyznets Curve. Chuo University. 45., PP.1-21.
 45. Zhang, C. and Nian, J., 2013. Panel estimation for transport sector CO2 emission and its affecting factors: a regional analysis in china. Energy Policy, 63, pp. 918-926.
 46. Zhou, Y., Chen, X., Tan, X., Liu, C., Zhang, S., Yang, F., Zhou, W. and Huang, H., 2018. Mechanism of CO2 Emission Reduction by Global Energy Interconnection. Global Energy Interconnection.1(4), pp. 409-419.
 47. Zobeiri, H. and Nademi, Y., 2015. Exchange Rate Gap Effect on Unemployment Rate in Iran Using Markov-Switching model (in Persian). The Journal of Planning and Budgeting, 20(1), pp.109-136.