نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف نیاز سنجی آموزش محیط‌زیستی معلمان هنرستان­های اهواز انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق شامل 108 معلم (54 مرد و 54 زن) است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات زیست‌محیطی می­باشد که بر اساس مؤلفه­های شابینا (2009) طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS انجام شد. جهت بررسی تفاوت معنی­دار بین متغیرها از آزمون t و آنالیز واریانس (ANOVA) و  ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اطلاعات زیست محیطی معلمان مورد مطالعه در حد متوسط و در بخش­های تنوع زیستی، انرژی و منابع طبیعی در حد ضعیف است. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین جنسیت معلم و اطلاعات زیست‌محیطی تفاوت معنی­دار وجود ندارد ولی بین رشته تحصیلی و اطلاعات زیست‌محیطی تفاوت معنی­دار وجود دارد. هم­چنین بین تحصیلات و اطلاعات زیست‌محیطی ارتباط وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1-     ایمانی جاجرمی، ح.  1381. نقش سازمان­های غیردولتی در توسعه شهری، دفتر برنامه­ریزی عمرانی وزارت کشور.
2-     برومند، ف. 1370. آموزش بین­المللی محیط‌زیست تاریخچه، دانش پایه و روش­های آموزشی آن. تهران: انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.
3-     بهره بر، ا.، ب، بهروزی راد.، م، بهره بر.، م، امینی نسب.، 1392. بررسی جایگاه آگاهی محیط‌زیستی در نظام آموزشی مدارس شهرستان کهگیلویه، مجله محیط‌زیست و توسعه، سال چهارم، شماره 7، صفحات 72-62.
4-     پالمر، جوی، ای. 1393. آموزش محیط­زیست در قرن بیست و یکم، ترجمه علی محمد خورشید دوست، تهران: انتشارات سمت.
5-     سعادتی، ن.، کریمی، د.، منوری، م.، 1393. بررسی نیازهای آموزش زیست­محیطی دانش‌آموزان استان خوزستان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره شانزدهم، شماره ویژه 93، صفحات 511-501.
6-      سلیمانی، آ؛ فرخیان، ف؛ حسین پور، م.، 1391. مقایسه الویت­های آموزشی زیست­محیطی معلمان ایران و ترکیه، دومین کنفرانس
برنامه­ریزی و مدیریت محیط­زیست، 26 و 27 اردیبهشت، دانشگاه تهران.
7-     شبیری، س.م .، سرمدی. م.ر.، شریفیان، ش.، 1389. نیازسنجی و تعیین اولویت­های آموزشی دانش‌آموزان و دبیران مقطع راهنمایی در زمینه محیط­زیست، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره دوازدهم، شماره 4، صفحات 150-143.
8-     شیرانی بیدآبادی، ا.، لاریجانی، م.، فرج اللهی، م.، 1394. اثرگذاری آموزش محیط­زیست شهری بر ارزش­گذاری و رفتار زیست­محیطی
دانش­آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان، فصلنامه آموزش محیط­زیست و توسعه پایدار، سال چهارم، شماره 2، صفحات 37-30.
9-     صالحی عمران، ا. و آقا محمدی، ع.، 1387. بررسی دانش، نگرش و مهارت­های زیست‌محیطی معلمان آموزش دوره ابتدایی استان مازندران ، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 95، صفحات 117-91.
10- عمادی، م.1383 .بازنگری در انگاره­ها و راهبردهای آموزشی محیط­زیست: چالش­ها و چاره­ها، فصلنامه علمی محیط­زیست، شماره 41، صفحات 14-9.
11- کریمی، د. 1383. تبیین مفهوم آموزش همگانی محی­ زیست، فصلنامه علمی محیط‌زیست، شماره 41، صفحات 26-15.
12- مجدالدین، آ.، نیلی.، م.ر.،  ویسی، ه.، 1391. نیاز سنجی و تعیین اولویت­های آموزش محیط‌زیستی معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 تهران، فصلنامه علوم محیطی، سال نهم، شماره 4، صفحات 92-81.
13- هادی­پور، م. و شکروی، ر.، 1383. بررسی میزان آگاهی محیط­زیستی و روش­های بهینه آموزش محیط­زیست در زنان خانه­دار و آموزگاران زن مقطع ابتدایی شهر اراک، فصلنامه علمی محیط­زیست، شماره 41، صفحات   33-27.
14-   Cheng, J.C.H., and  Monroe, M.C. 2010. Examining teachers attitudes toward a required environmental education program. Applied Environmental Education and Communication, 9 (1): 28-37.
15-   Michail, S., Stamou, A., and G.P.Stamou. 2007. Greek primary school teachers understanding of current environmental issues: An exploration of their environmental knowledge and images of nature. Science Education, 91(2): 244-259.
16-   Nagra, V. 2010.Environmental education awareness among school teachers’understanding of current environmental issues: an exploration of their environmentalknowledge and images of nature. Science Education91, 244–259 .teachers, Environmentalist, 30:153–162.
17-   Nagra, V., and Singh, S. 2013. Environmental education awareness among senior secondary school teachers. International journal of behavioral social and movement sciemces, 2(1): 242-251.
18-   Nath, B. 2003. Education for sustainable development: The Johannesburg Summit and Beyond. Environment, Development and Sustainability, 5: 231–254.
19-   Pradhan, G.C. 2002. Environmental awareness among secondary school teachers: a study. Education Review, 45 (2): 25-27.
20-   Shabina, J.A.K. 2009. A study of environmental awareness and attitude towards environmental education of student teachers of Bangalore city. M. Phil. Dissertation, Department of Education, Bangalore University, 97-118.
21-   Shaila V. 2003. Effect of background variables on the environmental attitude of secondary school teachers. Unpublished M.Ed. Dissertation, Department of Education, Bangalore University.
22-   Shobeiri, S.M., and Prahallada, N.N. 2009. Environmental awareness among secondary school teachers in Iran and India. Journal of environmental scinces and technolog, 10:138-146.
23-   Sonia, S., and Singh, P. 2016. A study of environmental awareness among high school teachers in relation to their stream and locality, 2(1): 65-67.
24-   Sonowal, C.J. 2009.  Environmental education in schools: The Indian scenario. Journal Hum Ecol, 28(1): 15-36.
Yencken, D., Fien, J., and   Sykes, H. 2002. Environment, education and society in the