کلیدواژه‌ها = محیط زیست
کاربرد گیاهان در حذف آلاینده‌های نفتی

دوره 7، شماره 77، آبان 1401، صفحه 13-31

10.22034/envj.2022.160906

محدثه فریدونی؛ منا صراحی نوبر؛ خدیجه کیارستمی


بررسی اثرات متقابل تغییرات جمعیتی و منابع پایه‌ محیط زیست در ایران (با تأکید بر مسأله‌ آب)

دوره 6، شماره 71، خرداد 1400، صفحه 11-24

10.22034/envj.2021.89780

مهری شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی


اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

دوره 5، شماره 70، بهمن 1399، صفحه 61-68

10.22034/envj.2021.115609

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی


گرافیک محیطی، رسانه ای برای حفظ محیط زیست

دوره 4، شماره 64، مرداد 1398، صفحه 11-22

فائزه قائمی منش


جایگاه خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی کاربری زمین

دوره 3، شماره 60، شهریور 1397، صفحه 29-48

سلیمه عبادی قاجاری