کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
بررسی روندهای زمانی و مکانی تغییرات آلاینده‌های هوا در کلانشهر کرج

دوره 7، شماره 76، تیر 1401، صفحه 27-44

10.22034/envj.2022.154827

اعظم شاه بیک؛ راحله پورمظاهری؛ احمد طاهری


بررسی رابطه بین آلودگی هوا و امنیت با نقش میانجی فناوری نانو در کلانشهر تهران

دوره 6، شماره 74، دی 1400، صفحه 48-59

10.22034/envj.2021.144177

امیر عباس مفرد؛ فرهاد حمزه؛ امید مرادی؛ نادر بهاری


سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

دوره 5، شماره 70، بهمن 1399، صفحه 17-30

10.22034/envj.2021.110864

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی